Menu Close

Marketing အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ P (၇) လံုး

7Ps Of Marketing

Zawgyi

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိစတင္တဲ့အခါမွာ Marketing(ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး)ဟာ အလြန္ကိုအေရးပါပါတယ္။ Marketing မရွိတဲ့၊ အားနည္းတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ ေရရွည္တည္တန္႔နိုင္ဖို႔လည္း ေတာ္ေတာ္ကိုခက္ခဲပါတယ္။ ဒ့ါေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ဖို႔နဲ႔ ေရရွည္တည္တန္႔နိုင္ဖို႔အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ Marketing နည္းစနစ္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုရွိဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ကိုေတာ့ ဘယ္သူမွျငင္းနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အေမရိကန္နိုင္ငံသား စာေရးဆရာနဲ႔ ပါေမာကၡ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မက္ခ္ ခါးေသ (McCarthy) ဟာ ၁၉၆၀ ခုနွစ္မွာ marketing အတြက္အလြန္အေရးပါတဲ့ p ေလးလံုးကို မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ထို p ေလးလံုးမွာ Product(ထုတ္ကုန္)၊ Price(ကုန္ေဈးနႈန္း)၊ Place(တည္ေနရာ) နဲ႔ Promotion(အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး) တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္က marketing မွာ p ေလးလံုးနဲ႔ အဆင္ေျပခဲ့ေပမယ့္ ေနာင္ နွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာလာတဲ့အခါ(၁၉၈၁)မွာ Booms(ဘုဏ္မ္း) နဲ႔ Bitner(ဘစ္တ္နာ) တို႔က marketing အတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့ p (၇) လံုးကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ထို p (၇) လံုးနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အေသးစိတ္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Marketing အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ P (၇) လံုး
၁။ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ (Product)
၂။ ကုန္ေစ်းနႈန္း (Price)
၃။ တည္ေနရာ (Place)
၄။ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး (Promotion)
၅။ ဝန္ထမ္းမ်ား (People)
၆။ လုပ္ငန္းစဥ္ (Process)
၇။ အခင္းအက်င္း (Physical Evidence)

၁။ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ (Product)

မိမိလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ၿပီး ဝယ္ယူ၊ သံုးစဲြသူ(customer)မ်ားထံ ေပးတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ (သို႔) ေရာင္းခ်တဲ့ပစၥည္းကုိ product လို႔ေခၚပါတယ္။ Life ေရသန္႔စက္ရံုကေန ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေသာက္ေရသန္႔ဗူးေတြဟာ product ျဖစ္သလို၊ TV channel ေတြကေန ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြဟာလည္း product ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔ သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ product ေတြကို အရည္အေသြးျပည့္မွီၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၂။ ကုန္ေစ်းနႈန္း (Price)

ကုန္ေဈးနႈန္းဆိုတာကေတာ့ သင့္ product ေတြကိုဝယ္ယူဖို႔ customer ေတြကေပးရတဲ့ ေငြေၾကးပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ product ေတြကို ကုန္ေဈးနႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းဟာလည္း အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ေတြထဲက တစ္ခ်က္ပါပဲ။ သင့္ product ေတြကို price အတိအက်သတ္မွတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ (၄) ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားနိုင္ပါတယ္။

(က) သင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ
( ခ ) Product ကို ေဈးနွိမ့္ၿပီး ေရာင္းခ်ေနတဲ့ လုပ္းငန္းေတြ
( ဂ ) Product ကို ေဈးျမႇင့္ၿပီး ေရာင္းခ်ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ
(ဃ) ေဈးကြက္မွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းအေရအတြက္

ဒီအခ်က္ေတြကို သင့္ product အတြက္ ေစ်းမသတ္မွတ္ခင္ ႀကိဳတင္သိထားသင့္ပါတယ္။

၃။ တည္ေနရာ (Place)

တည္ေနရာဆိုတာကေတာ့ သင့္ လုပ္ငန္းတည္ရွိတဲ့ ေနရာကိုဆိုလိုတာပါ။ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ တည္ေနရာေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းဟာလည္း မ်ားစြာအေရးပါပါတယ္။ ဥပမာ – သင့္လုပ္ငန္းဟာ အဂၤလိပ္စာသင္တဲ့သင္တန္းတစ္ခု ဆိုပါစို႔။ ထိုသင္တန္းကို ေလ့လာသူေတြနဲ႔နီးတဲ့၊ သြားလာရ လြယ္ကူတဲ့ ေနရာမွာမဟုတ္ပဲ အလွမ္းေဝးၿပီး၊ သြားလာရ ခက္ခဲတဲ့ေနရာေတြမွာ သြားဖြင့္မယ္ဆိုရင္ သင့္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္နိုင္ေျခ ေတာ္ေတာ္ေလးကို နည္းပါတယ္။

၄။ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး (Promotion)

အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးဟာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ဖို႔ အခရာက်ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ လက္ရွိေအာင္ျမင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးနည္းလမ္းေတြထဲက အနည္းဆံုးတစ္ခုကို က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(က) ကုန္ေစ်းနႈန္းမ်ားကို အခ်ိန္ကာလအလိုက္ ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း
( ခ ) လက္ကမ္းစာေစာင္ေပးေဝျခင္း
( ဂ ) Social Media Marketing (Facebook, Instagram, etc..)
(ဃ) Search Engine Optimisation (Google, Yahoo, etc..)
( င ) Billboard ေတြမွာ ေၾကာ္ျငာျခင္း
( စ ) TV channel ေတြမွာ ေၾကာ္ျငာျခင္း

၅။ ဝန္ထမ္းမ်ား (People)

Customer မ်ားထံ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကိုဆိုလိုတာပါ။ အေရာင္းဝန္ထမ္း၊ freelancer နဲ႔ အႀကံေပးတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ လစ္လပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေနရာအတြက္ ဝန္ထမ္းေတြေခၚတဲ့အခါ လူမွန္၊ ေနရာမွန္က်ေအာင္ ေခၚယူတတ္ဖို႔လည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာပါ။ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီၿပီး၊ တာဝန္သိတတ္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြရွိမွသာ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ ျမန္ဆန္ေစမွာပါ၊ ၿပိဳင္ဘက္ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ေက်ာ္တက္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Related Post :  Scholarships at Queensland University

၆။ လုပ္ငန္းစဥ္ (Process)

လုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္တဲ့ product ေတြ customer မ်ားထံ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္တဲ့ အဆင့္ေတြကို process လို႔ မွတ္သားနိုင္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ဟာေတြကိုလုပ္ရမလဲ၊ ဘယ္သူက ဘာေတြကိုတာဝန္ယူရမွာလဲ၊ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ဘယ္လိုပို႔ၾကမွာလဲ စသည္ျဖင့္ လုပ္ရမယ့္ အဆင့္ တစ္ခုခ်င္းစီကို ဆိုလိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနရာမွန္၊ လူမွန္နဲ႔အလုပ္လုပ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ တာဝန္ၿပီးစီးရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

၇။ အခင္းအက်င္း (Physical Evidence)

သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ product ေတြကို လွလွပပ ခင္းက်င္းျပထားဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဥပမာ – သင့္မွာစားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ထားရင္ ထိုစားေသာက္ဆိုင္ရဲ႕အခင္းအက်င္းဟာ သန္႔ရွင္းသတ္ရပ္ၿပီး၊ စားသံုးသူေတြကို ဆဲြေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိရမယ္။ သင့္စားေသာက္ဆိုင္အတြက္ social media တစ္ခုခုမွာ ေၾကာ္ျငာထည့္ရင္လည္း ထိုေၾကာ္ျငာရဲ႕ design က ဆဲြေဆာင္မႈရွိရမယ္၊ သင့္ၿပိဳင္ဘက္ေတြထက္ ေကာင္းမြန္ေနရမယ္။ website ရွိရင္ website ကိုပါ အလွပဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရမယ္။

အေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ ‘Marketing အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ P (၇) လံုး’ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးဟာ သူငယ္ခ်င္းအတြက္ အသံုးဝင္မယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္းပါးေတြကို အပတ္စဥ္ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ရဲ႕ Facebook Page ကို Like & See First လုပ္ထားေပးဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ သင့္ အသိမိတ္ေဆြေတြအတြက္ ဒီ post ကို share ရင္း အသိေပးၿပီး ဒါနကုသိုလ္ျပဳလိုက္ပာေနာ္။

Unicode

Marketing အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ P (၇) လုံး

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်တဲ့အခါမှာ Marketing(ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေး)ဟာ အလွန်ကိုအရေးပါပါတယ်။ Marketing မရှိတဲ့၊ အားနည်းတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ ရေရှည်တည်တန့်နိုင်ဖို့လည်း တော်တော်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ ဒ့ါကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု အောင်မြင်ဖို့နဲ့ ရေရှည်တည်တန့်နိုင်ဖို့အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ Marketing နည်းစနစ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ကိုတော့ ဘယ်သူမှငြင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

အမေရိကန်နိုင်ငံသား စာရေးဆရာနဲ့ ပါမောက္ခ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မက်ခ် ခါးသေ (McCarthy) ဟာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ marketing အတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့ p လေးလုံးကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို p လေးလုံးမှာ Product(ထုတ်ကုန်)၊ Price(ကုန်ဈေးနှုန်း)၊ Place(တည်နေရာ) နဲ့ Promotion(အရောင်းမြှင့်တင်ရေး) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်က marketing မှာ p လေးလုံးနဲ့ အဆင်ပြေခဲ့ပေမယ့် နောင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာလာတဲ့အခါ(၁၉၈၁)မှာ Booms(ဘုဏ်မ်း) နဲ့ Bitner(ဘစ်တ်နာ) တို့က marketing အတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ p (၇) လုံးကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ထို p (၇) လုံးနဲ့ သူတို့ရဲ့အသေးစိတ်ကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။

Marketing အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ P (၇) လုံး
၁။ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု (Product)
၂။ ကုန်ဈေးနှုန်း (Price)
၃။ တည်နေရာ (Place)
၄။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး (Promotion)
၅။ ဝန်ထမ်းများ (People)
၆။ လုပ်ငန်းစဉ် (Process)
၇။ အခင်းအကျင်း (Physical Evidence)

၁။ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု (Product)

မိမိလုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ်ပြီး ဝယ်ယူ၊ သုံးစွဲသူ(customer)များထံ ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှု (သို့) ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းကို product လို့ခေါ်ပါတယ်။ Life ရေသန့်စက်ရုံကနေ ရောင်းချနေတဲ့ သောက်ရေသန့်ဗူးတွေဟာ product ဖြစ်သလို၊ TV channel တွေကနေ ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ အစီအစဉ်တွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေဟာလည်း product တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ product တွေကို အရည်အသွေးပြည့်မှီပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

Related Post :  Hansen Summer Exchange Programme 2020

၂။ ကုန်ဈေးနှုန်း (Price)

ကုန်ဈေးနှုန်းဆိုတာကတော့ သင့် product တွေကိုဝယ်ယူဖို့ customer တွေကပေးရတဲ့ ငွေကြေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် product တွေကို ကုန်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းဟာလည်း အရေးအကြီးဆုံးအချက်တွေထဲက တစ်ချက်ပါပဲ။ သင့် product တွေကို price အတိအကျသတ်မှတ်တော့မယ်ဆိုရင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက် (၄) ချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။

(က) သင့် ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အောင်မြင်မှု
( ခ ) Product ကို ဈေးနှိမ့်ပြီး ရောင်းချနေတဲ့ လုပ်းငန်းတွေ
( ဂ ) Product ကို ဈေးမြှင့်ပြီး ရောင်းချနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ
(ဃ) ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းအရေအတွက်

ဒီအချက်တွေကို သင့် product အတွက် ဈေးမသတ်မှတ်ခင် ကြိုတင်သိထားသင့်ပါတယ်။

၃။ တည်နေရာ (Place)

တည်နေရာဆိုတာကတော့ သင့် လုပ်ငန်းတည်ရှိတဲ့ နေရာကိုဆိုလိုတာပါ။ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် တည်နေရာရွေးချယ်ခြင်းဟာလည်း များစွာအရေးပါပါတယ်။ ဥပမာ – သင့်လုပ်ငန်းဟာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့သင်တန်းတစ်ခု ဆိုပါစို့။ ထိုသင်တန်းကို လေ့လာသူတွေနဲ့နီးတဲ့၊ သွားလာရ လွယ်ကူတဲ့ နေရာမှာမဟုတ်ပဲ အလှမ်းဝေးပြီး၊ သွားလာရ ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာ သွားဖွင့်မယ်ဆိုရင် သင့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်နိုင်ခြေ တော်တော်လေးကို နည်းပါတယ်။

၄။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး (Promotion)

အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဟာလည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု အောင်မြင်ဖို့ အခရာကျပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနည်းလမ်းတွေထဲက အနည်းဆုံးတစ်ခုကို ကျင့်သုံးလုပ်ဆောင်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

(က) ကုန်ဈေးနှုန်းများကို အချိန်ကာလအလိုက် လျော့ချပေးခြင်း
( ခ ) လက်ကမ်းစာစောင်ပေးဝေခြင်း
( ဂ ) Social Media Marketing (Facebook, Instagram, etc..)
(ဃ) Search Engine Optimisation (Google, Yahoo, etc..)
( င ) Billboard တွေမှာ ကြော်ငြာခြင်း
( စ ) TV channel တွေမှာ ကြော်ငြာခြင်း

၅။ ဝန်ထမ်းများ (People)

Customer များထံ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကိုဆိုလိုတာပါ။ အရောင်းဝန်ထမ်း၊ freelancer နဲ့ အကြံပေးတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ လစ်လပ်နေတဲ့ အလုပ်နေရာအတွက် ဝန်ထမ်းတွေခေါ်တဲ့အခါ လူမှန်၊ နေရာမှန်ကျအောင် ခေါ်ယူတတ်ဖို့လည်း အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာပါ။ အရည်အချင်းပြည့်မှီပြီး၊ တာဝန်သိတတ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရှိမှသာ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု မြန်ဆန်စေမှာပါ၊ ပြိုင်ဘက် လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ကျော်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

၆။ လုပ်ငန်းစဉ် (Process)

လုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ်တဲ့ product တွေ customer များထံ ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်တဲ့ အဆင့်တွေကို process လို့ မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်ဟာတွေကိုလုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်သူက ဘာတွေကိုတာဝန်ယူရမှာလဲ၊ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုပို့ကြမှာလဲ စသည်ဖြင့် လုပ်ရမယ့် အဆင့် တစ်ခုချင်းစီကို ဆိုလိုပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီကို ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နေရာမှန်၊ လူမှန်နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ တာဝန်ပြီးစီးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။

၇။ အခင်းအကျင်း (Physical Evidence)

သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ product တွေကို လှလှပပ ခင်းကျင်းပြထားဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဥပမာ – သင့်မှာစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားရင် ထိုစားသောက်ဆိုင်ရဲ့အခင်းအကျင်းဟာ သန့်ရှင်းသတ်ရပ်ပြီး၊ စားသုံးသူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်။ သင့်စားသောက်ဆိုင်အတွက် social media တစ်ခုခုမှာ ကြော်ငြာထည့်ရင်လည်း ထိုကြော်ငြာရဲ့ design က ဆွဲဆောင်မှုရှိရမယ်၊ သင့်ပြိုင်ဘက်တွေထက် ကောင်းမွန်နေရမယ်။ website ရှိရင် website ကိုပါ အလှပဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားရမယ်။

အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ ‘Marketing အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ P (၇) လုံး’ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးဟာ သူငယ်ချင်းအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီလို ဆောင်းပါးတွေကို အပတ်စဉ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ Facebook Page ကို Like & See First လုပ်ထားပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ သင့် အသိမိတ်ဆွေတွေအတွက် ဒီ post ကို share ရင်း အသိပေးပြီး ဒါနကုသိုလ်ပြုလိုက်ပာနော်။